logo

Ekonomiskt samarbete

Mot H-ör 0620 lowFör att föreställningsprojektet ska kunna genomföras krävs ekonomisk uppbackning och samarbete i olika former.

För ”Ljus i oktobermörker” handlar det inte bara om ett bidrag för att kunna genomföra projektet, utan även om ett konkret samarbete med exempelvis informationsspridning och kontaktskapande.

En lista med presentationer av samarbetspartners, bidragsgivare och sponsorer kommer att läggas in efter hand.

 

HELSINGBORGS KULTURNÄMND
Stöd i form av bidrag har beviljats av Helsingborgs Kulturnämnd.
Kulturstöd är de bidrag som kulturnämnden lämnar till personer, projekt och verksamheter som vill ge helsingborgarna ett vitalt kulturliv och ett brett utbud av kulturarrangemang. Kulturnämnden delar ut kulturstipendium för att stödja och uppmuntra till fortsatt konstnärligt skapande för unga personer.

HELSINGBORGS UTVECKLINGSNÄMND, INTEGRATION
Stöd i form av bidrag har beviljats av Helsingborgs Utvecklingsnämnd.

I Helsingborg lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration handlar om att olika människor kan leva tillsammans med respekt för varandras olikheter. Det handlar om att människor med olika ursprung och bakgrund möts och om att nyanlända invandrare kommer in i samhället.

Det är inte alltid som människor med olika bakgrund möts naturligt på jobbet eller i bostadsområdena. Därför arbetar vi i kommunen med integration på olika sätt. Det handlar till exempel om olika insatser och aktiviteter där människor med olika bakgrund och kultur möts för att få kunskap om varandra.  Här kan du se mer vilka arrangemang som anordnas och hur du kan vara med.

 

STIFTELSEN SVENSK-DANSKA KULTURFONDEN
Bidrag har beviljats av Stiftelsen Svensk-Danska kulturfonden.
Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden bildades 1953 och dess ändamål är att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk skall främjas och kontakter skapas på dessa områden. Stöd kan även beviljas till undervisning och utbildning. Fondens kapital idag är ca 12 miljoner SEK. Man utdelar årligen projektbidrag om totalt ca 400 000 SEK.

 

Arild_IMG_0465SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN
Bidrag har beviljats av Sparbanksstiftelsen Gripen och ett samarbete inleds.
Stiftelsen är Nordvästskånes största allmännyttiga stiftelse. Stiftelsens förmögenhet kommer regionens invånare till godo i form av anslag som på olika sätt bidrar till utvecklingen av nordvästra Skåne.

Stiftelsen har till uppgift att, genom avkastningen på sin förmögenhet, dela ut anslag inom de kommuner som utgjorde Sparbanken Gripens verksamhetsområde. Syftet är att främja näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott och kultur. Stiftelsens ändamål är att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i Sparbanken Öresund AB verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas.

Sparbanksstiftelsen Gripen och Sparbanksstiftelsen Öresund sydvästra Skåne samt deras respektive huvudmän spelar viktiga roller i Sparbanken Öresund. De är garanter för den fortsatta anknytningen till respektive grundarbanks tidigare verksamhetsområde. Huvudmännen väljer lokala stiftelsestyrelser som i sin tur tillsammans utser Sparbanken Öresunds styrelse.

(Bild: Sparbanksstiftelsen Gripen)’

 

KATZ JUDISKA KULTURFOND

Stiftelsen Katz Judiska Kulturfond bildades 1999 genom donationer från Max Katz, Gisela Katz, Herman Katz, Eva Anjou och Anders Katz. Stipendier och bidrag utdelas ur fondens årliga avkastning, varför det totala beloppet varierar från år till år.

Stiftelsen leds av en styrelse, där familjen Katz är representerad.

Fondens ändamål är enligt stadgarna ”att företrädesvis i västra Sverige befrämja olika former av judiska kulturella aktiviteter och utbildningsinsatser inom främst musik, konst, litteratur och teater”. Fonden är ej avsedd för att finansiera studier på gymnasie- eller högskolenivå.

Varje år utdelas ett större stipendium, ”Årets Katzstipendium”, för framstående insatser inom judisk kulturell verksamhet. Därutöver delar fonden ut ett antal stipendier och bidrag av varierande storlek, avsedda att stödja kulturella verksamheter med hög konstnärlig kvalitet.

Stipendieutdelningen äger rum i november månad under festliga former.

 

 

 

Ljus i oktobermörker är en sida från
Comedie Compagniet/Kulturföreningen Kustliv
0705-780 790, info@comediecompagniet.se

Copyright LogicAlley-2013 | Admin